تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی دوره دبیرستان

آموزش زبان انگلیسی دوره دبیرستان
****‌‌‌‌‌ دبیر را با خود به خانه ببریم **** 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
به كدام مطالب علاقه بیشتری دارید ؟

گرامر درس 1 برگرفته از كتاب كار " دبیر3 " نویسنده خلیل عبداللهی. شماره سفارش كتاب  09133717263 

گرامر درس اول : (Noun Clouse )

هرگاه بخواهیم یك جمله سوالی را بعد از یك جمله مثبت و یا یك جمله منفی و یا بعد از یك جمله سوالی دیگر بكار ببریم باید آن جمله سوالی را به یك جمله خبری تبدیل كنیم .

 What is he doing ? جمله سوالی                                                                       

ü  I don't know what he is doing .

 Where had your friend gone .         جمله سوالی                                           

ü  I don't remember where my friend had gone .

 How long has he taught English ? جمله سوالی                                            

ü  We know how long he has taught English .

What did he say ? جمله سوالی                                                                         

ü  I don't remember what he said .

 Where does that man work ? جمله سوالی                                                     

ü  I know where he works .

 How do they go to work ? جمله سوالی                                                           

ü  Do you know how they go to work ?

نمونه سوال :

?  I don't know …………………

         a. where is he working.

.

b. what has he bought.

         c. who that man is.

d. when does he come.

?  Do you know what …………?

         a. did he buy

 

b. he buy

         c. does he buy.

d. he bought

كاربرد Be going to  

قصد و تصمیم انجام كاری در آینده نزدیك و یا دور را با عبارت be going to  ( قصد داشتن) نشان می دهیم .

I am going to study physics. من قصد دارم فیزیك مطالعه كنم  .                   

He is going to buy a new car .   او قصد دارد ماشین جدیدی بخرد .                 

They are going to travel to Europe .آنها قصد دارند به اروپا سفر كنند.         

همانطور كه در جملات فوق پیدا است بعد از عبارت be going to   سكل ساده فعل لازم است .

?    My friend is going to ………..his job and find a better one .

           a. changes

b. changing

c. changed

d. change

Be going to   قصد و تصمیم قطعی به انجام كاری را بیان می كند .

?    We've run out of tea and I ………….  some .

              a. have bought

b. had bought

              c. am going to buy

d. was buying

 

 

 

B ) Structure

 

a-      Choose the best choice :

1." What did they eat for lunch?"  I don't know what …….  .

a- did the eat

c- they ate

b- they eat    

d- do they eat

2 " What is that boy's name?"   I don't remember ……..  .

a- what is his name

c- his name is what

b- what his name is

d- his name what is

3." What does that boy study?"  I'm not sure what ………  .

a- he studies

c- does he study

b- he studied        

d- did he study

4. " Did he go to the museum?"    I don't remember where ….… .

a- he goes

c- he went

b- did he go       

d- does he go

5. Do you know ……….. ?

a- who is that man

c- who that is man

b- who that man is

d- that man who is

6. We've run out of sugar. I ….............. some soon.

 a- am going to buy

 c- have bought

b- had bought

d- could buy

7. I usually travel by bus, but next week I …………by train.

a- have traveled

c- had traveled

b- had to travel    

d- am going to travel

8. Did you paint the room?    "No, I ………… it in an hour."

a- have painted

c- am going to paint

b- will be painted

d- could paint

9. I think the doctor is going to …………. his office.

a- leave

c- left

b- leaving

d- leaves

10. Is your friend going …………. his studies?

a- continues

c- continue

b- continued

d- to continue

          

b-     Complete the following sentences :

 

   1. Where did your friend spend his free time ?

@   I don't remember ………………………………… .

   2. What does your brother require  ?

@ I am not sure ……………………………………… .

   3. What is your friend going to do ?

@ I don't know ………………………………………… .

   4. Why did your friend leave home so late ?

@ We know …………………………………………… .

   5. Who has broken the window ?

@ Nobody knows  ……………………………………… .

 

c-      Put these words in the correct order :

                                                

    1.  said  , what  , the meeting  , remember  ,  I  , he  ,  in  , don't  .

@ ………………………………….……………………. .

    2.  to improve  , is  , average ,  he  , this year  , going  ,  his  . 

@ …………………………………………………………. .

    3.  eat , they  , where  , lunch  , are  , going  ,  their  ,  to  , ?

@ …………………………………………………………. .

    4.  know  , homework  ,  don't  ,  I  ,  did  , his  ,  how  ,  he  .

@ …………………………………………………………. .

    5.  wash  , who ,  don't  , the car  ,  going to  , we  ,  is  ,  know  .

@ …………………………………………………………. .

.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
چاپ این صفحه

ExactSeek: Relevant Web Search Short reading comprehension, by Irina
Find this and other readings exercises in English Exercises .org Sumo Wrestling: Reading and Listening Comprehension, by Judit Jékel
Find this and other sports exercises in English Exercises .org ´And Europe´s Worst Linguists Are…´ (Author-Bouabdellah), by Bouabdellah
Find this and other readings exercises in English Exercises .org